REGULAMIN

§ 1 SŁOWNIK POJĘĆ
1. Sprzedawca – Franciszek Krupa, ul. Kościuszki 3/5, 43-200 Pszczyna (właściciel sklepu Pracowniazona).
2. Kupujący – każdy podmiot składający zamówienie w sklepie internetowym Pracowniazona
3. Regulamin – niniejszy regulamin.
4. Towar – przedmiot dostępny w sprzedaży w ramach sklepu Pracowniazona
5. Zamówienie – oświadczenie woli Kupującego zmierzające do zawarcia umowy sprzedaży Towaru na odległość za pośrednictwem sklepu Pracowniazona, określające co najmniej rodzaj i liczbę Towarów.

§ 2 POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Regulamin określa zasady zawarcia i wykonania umowy sprzedaży towarów w ramach sklepu Pracowniazona, w szczególności czyni zadość ustawie o prawach konsumenta.
2. Przedmiotem sprzedaży są Towary prezentowane przez Sprzedawcę w ramach sklepu Pracowniazona w chwili składania zamówienia.
3. Wszystkie Towary są wolne od wad, a ich autorem i wykonawcą jest Sprzedawca.
4. Sprzedawca odpowiada za jakość Towarów i ich zgodność z opisem i zdjęciem.

§ 3 KOSZTY
1. Wszystkie ceny Towarów zamieszczone w sklepie Pracowniazona podawane są w złotych polskich. Ceny nie obejmują kosztów dostawy.
2. Informacja o cenie za Towar jest wiążąca dla Kupującego w chwili otrzymania przez niego wiadomości e-mail o złożeniu zamówienia. Sprzedawca nie odpowiada za niedostarczenie wiadomości e-mail o złożeniu zamówienia z powodów niezależnych od funkcjonowania sklepu Pracowniazona – takich jak podanie błędnego adresu e-mail, trafienie wiadomości do spamu.
3. Kupujący dokonuje zapłaty ceny za Towar na rzecz Sprzedawcy.
4. Sposoby realizacji zapłaty ceny określa regulamin sklepu Pracowniazona.
5. Kupujący powinien zapłacić za Towar wraz kosztami dostawy w terminie 5 dni od chwili zawarcia umowy sprzedaży. W przypadku braku zapłaty w tym terminie, Usługodawca wysyła e-mail do Kupującego z prośbą o opłacenie Zamówienia oraz przesłanie potwierdzenia dokonania przelewu. W przypadku braku płatności lub potwierdzenia przelewu do terminu wskazanego w e-mailu (nie krótszego niż 2 dni) Zamówienie zostaje anulowane.
6. Sprzedawca ma prawo do zmiany ceny Towarów, wprowadzania oraz wycofania Towarów,
udzielania rabatów na poszczególne Towary oraz przeprowadzania i odwoływania promocji. Nie ogranicza to jednak w żaden sposób praw nabytych przez Kupujących; tj. zmiany nie dotyczą Zamówień, które zostały już złożone.
7. Informacja o kosztach dostawy znajduje się na stronie Towaru, a także w formularzu składania Zamówienia i jest uwidaczniana w momencie finalizowania Zamówienia. Ma ona charakter wiążący od momentu złożenia Zamówienia.

§ 4 SKŁADANIE ZAMÓWIEŃ
1. Procedurę składania zamówień określa regulamin sklepu Pracowniazona.

§ 5 REALIZACJA ZAMÓWIEŃ
1. Sprzedawca wysyła Towar do Kupującego w terminie ustalonym dla każdego Towaru, uwidocznionym na stronie Towaru.
2. W przypadku ewentualnego dłuższego czasu realizacji Zamówienia Kupujący jest o tym niezwłocznie informowany przez Sprzedawcę – jednocześnie Sprzedawca wskazuje nowy termin realizacji Zamówienia.
3. Sprzedawca realizuje dostawę Towarów za pośrednictwem Poczty Polskiej lub firmy kurierskiej.
4. Miejscem spełnienia świadczenia przez Sprzedawcę jest wskazane przez Kupującego w procedurze składania Zamówienia miejsce odbioru Towaru (adres dostawy).
5. Odbierając dostarczoną przez kuriera pocztowego przesyłkę, Kupujący obowiązany jest ocenić jej stan (na podstawie art. 545 § 2 Kodeksu cywilnego). W przypadku uszkodzenia przesyłki Sprzedawca zaleca sporządzenie protokołu szkody w obecności doręczyciela oraz niezwłoczne poinformowanie o tym Sprzedawcy. Brak sporządzenia protokołu szkody nie jest równoznaczny z wygaśnięciem prawa Konsumenta do złożenia reklamacji w zakresie uszkodzeń powstałych w trakcie przesyłki; protokół jest jednak pomocny w procedurze reklamacji. Brak protokołu uszkodzenia przesyłki może utrudnić Konsumentowi dochodzenie ewentualnych roszczeń od Sprzedawcy oraz ustalenie osoby odpowiedzialnej za uszkodzenie przesyłki.

§ 6 RĘKOJMIA
1. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Kupującego za wady fizyczne lub prawne zakupionego Towaru (rękojmia), na zasadach określonych w Kodeksie cywilnym, w szczególności w przepisach art. 556 oraz art. 5561-5563 KC.
2. Kupującemu z tytułu rękojmi przysługuje prawo do złożenia reklamacji zakupionego Towaru.
3. Reklamacja może być złożona pisemnie na adres Sprzedawcy.
4. Składając reklamację Kupujący powinien podać swoje dane kontaktowe, dokładne opisać przyczyny reklamacji i żądania wobec Sprzedawcy, a także dołączyć dokument sprzedaży bądź jego kserokopię. Reklamacje złożone przez Kupującego bez załączonego dokumentu sprzedaży, nie będą rozpatrywane.
5. W razie konieczności uzupełnienia ewentualnych braków reklamacji – Sprzedawca niezwłocznie skontaktuje się z Kupującym.
6. Kupujący, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest zobowiązany dostarczyć rzecz wadliwą do Sprzedawcy.
7. Reklamacje z tytułu rękojmi rozpatrywane są zgodnie z treścią Kodeksu cywilnego.

§ 7 ODSTĄPIENIE OD UMOWY
1. Kupujący może odstąpić od umowy sprzedaży Towarów zakupionych u Sprzedawcy bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie w terminie czternastu dni, licząc od dnia wydania Towaru (tj. od dnia objęcia rzeczy w posiadanie przez Kupującego lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik). Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
2. Procedura odstąpienia od umowy sprzedaży Towarów realizowana jest przez Sprzedawcę.
3. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Kupującemu w odniesieniu do umów:
1) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Kupującego lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
2) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
3) w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami.
4. W razie odstąpienia od umowy Kupujący zobowiązany jest do zwrotu Towaru do Sprzedawcy niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy.
5. Kupujący jest zobowiązany do zabezpieczenia przed uszkodzeniami odsyłanego towaru, w taki sam sposób w jaki przesyłka była zapakowana w momencie jej otrzymania od sprzedającego. Jeśli towar
6. Kupujący ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru. Zmniejszenie wartości towaru może równiez nastąpić, jeśli towar został uszkodzony.
7. W przypadku odstąpienia od umowy Sprzedawca zwraca równowartość towaru otrzymaną od Kupującego niezwłocznie po otrzymaniu zwrotu towaru.
8. Zwrot płatności jest dokonywany przy użyciu takich samych sposobów płatności, jaki został przez Kupującego użyty w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie Kupujący zgodził się na inne rozwiązanie.
9. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania Towaru.
10. Kupujący ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Towaru – zgodnie z cennikiem przewoźnika, przy pomocy którego Kupujący dostarcza zwracany Towar do Sprzedawcy tj. Kupujący odsyła Towar do Sprzedawcy na własny koszt, który nie podlega zwrotowi.

§8 OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH I PRYWATNOŚCI
Kupujący wypełniając formularz Rejestracji/interaktywny formularz Zamówienia oświadcza, że podane dane są zgodne ze stanem faktycznym.
Wypełniając ww. formularze Kupujący wyraża zgodę na przetwarzanie podanych danych w celu realizacji i obsługi umowy sprzedaży Towarów przez Usługodawcę, który jest jednocześnie administratorem danych, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
Dane osobowe znajdujące się w bazie danych Usługodawcy są przekazywane Sprzedawcy celem realizacji umowy sprzedaży Towarów.
Dane osobowe znajdujące się w bazie danych Usługodawcy nie są przekazywane podmiotom nie uczestniczącym w realizacji umowy sprzedaży Towarów.
Kupujący zgodnie z powołaną powyżej ustawą ma prawo wglądu do swoich danych osobowych, możliwość ich poprawiania oraz usunięcia. Usługodawca zapewnia każdemu Kupującemu prawo kontroli przetwarzania danych zgodnie z art. 32 ustawy o ochronie danych osobowych.
Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże brak zgody na przetwarzanie danych osobowych uniemożliwia zrealizowanie zamówienia Kupującego.

§ 9 POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Regulamin nie wyłącza oraz nie ogranicza żadnych uprawnień Kupującego, które przysługują mu na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku sprzeczności pomiędzy postanowieniami Regulaminu, a bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa, przyznającymi Konsumentom uprawnienia, pierwszeństwo mają te przepisy. Postanowienia umów mniej korzystne dla Konsumenta niż postanowienia ustawy o prawach konsumenta są nieważne, a w ich miejsce stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego oraz ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.

W sprawach nieuregulowanych Regulaminem Sprzedawcy obowiązują przepisy powszechnie obowiązującego prawa, w tym w szczególności postanowienia Kodeksu Cywilnego oraz ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.